บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation

New Project

New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com

จำนวนผู้เข้าชม
Free Web Counters

  SERVICES
...STRUCTURE REPAIR & STRENGTHENING...การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้าง

      เมื่อไร ที่องค์อาคารมีความมั่นคงไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเกิดมีอาการต่างๆ เช่น การแอ่นตัว หรือโก่งตัวขององค์อาคาร
มากกว่ามาตราฐานปกติ การแตกร้าวที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง พื้น คาน และเสา หรือกรณีที่มีน้ำหนักบรรทุก สูงกว่าที่วิศวกร
คำนวณออกแบบไว้ เหล่านี้ จำเป็นต้องทำการเสริมกำลังโครงสร้าง เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน

     การเสริมกำลังโครงสร้าง ต้องทำการวิเคราะห์ รายละเอียดโครงสร้างเดิม ความสามารถในการรับแรงต่างๆ เพื่อให้
ทราบว่า ต้องทำการเสริมกำลังเพื่อรับแรงอะไร เช่น แรงดึง แรงอัด แรงดัด หรือแรงเฉือน เป็นต้น

     การเสริมกำลังโครงสร้างมีเทคนิคหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ข้อจำกัดทางสถาปัตยกรรม
ความต้องการของผู้ใช้งาน

ตัวอย่างเทคนิคการเสริมกำลัง

1. การขยายขนาดโครงสร้าง (Enlargement)
2. การเสริมกำลังด้วยโครงสร้างเหล็ก เช่น Steel jacketing Steel beam
3. การเสริมกำลังด้วย Carbon Fiber (CFRP)
4. การเสริมกำลังด้วยลวดแรงดึงสูง (External Post-Tension)
5. การลดความยาวช่วงคาน หรือพื้น (Span Shortening)
    etc.
service-structurestrengh.html
service-structurestrengh.htmlservice-structurestrengh.htmlservice-structurestrengh.html

service-structurestrengh.html

service-structurestrengh.html

เทคนิคการเสริมกำลังโครงสร้าง

มีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพหน้างานและปัจจัยแวดล้อม

Column repair & Strengthening
Steel encasing
Carbon Fiber Laminate

Beam repair & Strengthening
Flexural : Negative and Positive
Shear

Crack Stabilization

Sealing
Injection
Stitching

 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

ซ่อมคอนกรีต | เสริมกำลังโครงสร้าง | งานซ่อมรอยร้าว | งานซ่อมรอยรั่วซึม | epoxy injection | PU foam injection