บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation

New Project

New Event

ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com

จำนวนผู้เข้าชม
Free Web Counters

  SERVICES
...CERAMIC INSULATION... ฉนวนกันความร้อน

FLEX-KOOL เป็นเทคโนโลยีของฉนวนป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ พัฒนาจาก Ceramic Microspheres ซึ่งใช้เป็น
ส่วนประกอบวัสดุเคลือบกระสวยอวกาศขององค์การ NASA (NASA SPACESHUTTLE) มีคุณสมบัติในการสะท้อนพลังงาน
ความร้อน จากแสงอาทิตย์สูงมาก จึงช่วยป้องกันและลดความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับเคลือบภายนอก
อาคาร เช่น โรงงาน โกดัง ตู้คอนเทนเนอร์ ถังบรรจุ สารไวไฟ หรือสารเคมี ท่อส่งลม และบ้านพักอาศัย เป็นต้น

...คุณสมบัติของฉนวนป้องกันความร้อน...  
ฉนวนป้องกันความร้อนทั่วไป ฉนวนป้องกันความร้อน FLEX-KOOL
เป็นฉนวนที่ติดตั้งใต้หลังคา หรือ
ด้านในผนังของอาคาร (Interior Insulation)
เป็นฉนวนป้องกันความร้อน
ติดตั้งภายนอกอาคาร
(Exterior Insulation)
ใช้วิธี "หน่วง" ความร้อน โดยให้ความร้อนจากแผ่นหลังคา
หรือผนังอาคาร ผ่านตัวฉนวนแต่ละชนิด จะขึ้นอยู่กับค่านำ ความร้อนของฉนวน และความหมายของฉนวนที่ใช้
ใช้วิธี "สะท้อนรังสีจากแสงอาทิตย์ (Solar Radiation
Reflect)" ซึ่งเป็นการป้องกันความร้อนก่อนเข้าสู่ภายใน
อาคารนอกจากนี้ FLEX-KOOL ยังมีคุณสมบัติการคาย
ความร้อน (Thermal Emittance) สูง ช่วยลดความร้อน
สะสมบนผิวหลังคา หรือผนังอาคาร ทำให้อุณหภูมิภายใน
อาคารลดต่ำลง เย็นสบายและช่วยประหยัดพลังงาน
 

Home  |  About us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

ซ่อมคอนกรีต | เสริมกำลังโครงสร้าง | งานซ่อมรอยร้าว | งานซ่อมรอยรั่วซึม | epoxy injection | PU foam injection