บริการของเรา
Concrete Repair
Structure Strengthening
Waterproof
Epoxy Injection
Flooring & Coating
Ceramic Insulation
P.U. Foam Injection
 
New Project
 
New Event
 
ยินดีให้บริการ
0-2275-1785-7
0-2275-3733
repcon_service@yahoo.com

ยินดีต้อนรับสู่...บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด

   เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านงานซ่อมคอนกรีตและเสริมกำลังโครงสร้าง

ขอบข่ายงานบริการของเรา มีตั้งแต่งานสำรวจ ตรวจสอบ
วิเคราะห์ ออกแบบ ดำเนินการซ่อมแซม เสริมกำลังโครงสร้าง และการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จากบุคลากรที่มี
ความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะให้คำแนะนำในการเลือกใช้วิธีการ เทคนิคที่เหมาะสม และถูกต้องตามหลักการทาง
วิศวกรรม รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย โดยคำนึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุด

ซ่อมคอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้าง งานซ่อมรอยร้าวโครงสร้าง งานซ่อมรอยรั่วซึม epoxy injection PU foam injection
ซ่อมคอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้าง ซ่อมรอยรั่วซึม
ซ่อมรอยร้าว งานระบบพื้นและเคลื่อบป้องกันสารเคมี ฉนวนกันความร้อน

Home  |   About Us  |  Services  |  Project Portfolio   |  Knowledge Center  | Contact us

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด 110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร.0-2275-1785 แฟกซ์ 0-2275-3733 e-mail : repcon_service@yahoo.com

ซ่อมคอนกรีต | เสริมกำลังโครงสร้าง | งานซ่อมรอยร้าว | งานซ่อมรอยรั่วซึม | epoxy injection | PU foam injection